logotype
  • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
  • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
  • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Rūjienas vidusskolas

19.03.2015.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Skolotāja darbs ar bērniem, kam ir speciālas vajadzības, mācīšanās traucējumi" (36 ak. st.)

Nelda Jaunzeme, direktora vietniece izglītības jomā
Rūjienas vidusskola (un pedagoģiskais kolektīvs, kā arī Rūjienas novada pedagogi)

"Katrs mēs esam īpašs un ir jāprot sadzīvot vienam ar otru, atrast pareizo pieeju katram, kam tas ir vajadzīgs. Pārliecinājāmies, cik svarīga loma ir skolotājiem, lai palīdzētu bērniem, kuriem nepieciešama kāda palīdzība. Pārliecinājāmies, cik svarīga ir sadarbība - skolotājs, skolotāji, vecāki, bērns. Skolotājiem pēc dotajiem materiāliem būs iespējams vairāk iepazīt un izpētīt savas klases bērnu problēmas. Jo skolēni ir ļoti dažādi un visas neveiksmes nevar norakstīt tikai uz slinkumu vai nevēlēšanos mācīties.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Daugavpils Būvniecības tehnikuma

21.02.2015.
Pedagogu tālākizlgītības A moduļa programma "Skolēnu disciplinēšanas dažādie psiholoģiskie, emocionālie un juridiskie aspekti" (12 ak. st.)

Kristīne Junkule, pedagoģe
Daugavpils Būvniecības tehnikums (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Vērtīgi bija klausīties lektores iezīmēto saikni starp pedagogu un vecāku lomu, kam ir ārkātīga nozīme audzēkņa atīistībā un motivācijā. Apmierinošs rezultāts būs tad, kad būs sadarbība starp iestādi, ģimeni un audzēkni. Savā veidā šīs saiknes esamība un kvalitāte parāda skolēnu disciplinēšanas rezultātu. Taču disciplīna ir svarīga ne tikai skolā, arī pašdisciplīna ir ļoti svarīga un arī sevi mums katram ir jāmācās disciplinēt. Disciplīna ir tā, kas ļauj bērnam attīstīties.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Babītes novada PII "Saimīte"

19.02.2015.
Pedagogu tālākizlgītības A moduļa programma "Bērna radošuma un iztēles attīstīšana" (12 ak. st.)

Inga Erdmane-Hermane, vadītāja p.i.
Babītes novada PII "Saimīte" (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Visu ko darām ir jāsāk ar sevi - svarīgi ir mums katram būt radošam, lai vide ap mums arī veidotos radoša. Radoša darbība ir vissvērtīgākā bērna attīstībai, lai bērns savā dzīvē spētu gūt apmierinājumu par sevi un būt ar veselīgu pašapziņu. Ļoti patika doma, ka katrs grupiņas bērns ir kā mežs ar dažādiem kokiem - liepu, kļavu, osi, bērzu, ozolu - kuri nav jāsalīdzina. Bērns nav jāmaina, jāļauj būt pašam! Šīs dienas laikā katram bija iespēja pārliecināties, ka ir izvēlējies īsto profesiju. Šī apziņa, ka mēs katrs par sevi esam pieteikoši labs skolotājs, ir vērtīga.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Preiļu 2.vidusskolas

22.11.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Drošas skolas vides veidošana - skolotāju, skolas administrācijas un skolēnu tiesību un pienākumu praktiskie aspekti" (12 ak. st.)

Lilita Baško, direktora vietniece izglītības jomā
Preiļu 2. vidusskola (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Drošība skolā ir ne tikai katra personiskā, tā ir skolas kolektīva kopīgā atbildība. Ir jābūt vērīgiem un jāvēro, kas notiek apkārtējā vidē un, kas notiek ar bērniem. Jo bērns mācās tad, kad uzticas vecākiem, skolotājiem un arī klasesbiedriem. Vērtīga ir lektores norāde, ka ikviens cilvēks ir personība un bērni ir jāmāca dzīvot starp cilvēkiem, cienot katra personību. Bērns ir persona, kas ir savas attīstības, augšanas un veidošanas procesā. Ir būtiski apzināties, ka viss, kas notiek cilvēka dzīvē, ir atkarīgs tikai un vienīgi no viņa paša, un, kā viss sliktais un labais, kas notiek ar cilvēku, viss ir viņa darbību rezultāts.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Ogres 1.vidusskolas

31.10.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Drošas skolas vides veidošana - skolotāju, skolas administrācijas un skolēnu tiesību un pienākumu praktiskie aspekti" (12 ak. st.)

Irēna Pupčenoka, direktores p.i.
Ogres 1. vidusskola (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Pārdomājām par skolotāja - skolēnu attiecībām skolā no dažādiem aspektiem. Gūta atziņa, ka skolotāja darbs kļūst arvien sarežgītāks un komplicētāks. Papildinājām zināšanas par skolēna un skolotāju pienākumu pielietošanu praksē. Vērtīgi bija pasniedzējas ilustrētā teorija ar reāliem piemēriem no dzīves un to risināšanu - kā rīkoties dažādās situācijās, kur meklēt palīdzību, kā palīdzēt skolēnam. Lektore lika aizdomāties par skolotāju attieksmi pret skolēnu izaicinošo rīcību. Gūts atgādinājums - pacietību, pacietību un vēlreiz pacietību.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Zemītes pamatskolas

30.10.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Skolotāja darbs ar skolēnu disciplīnas pārkāpumiem" (12 ak. st.)

Maruta Vilumsone, direktore, ķīmijas un bioloģijas skolotāja
Zemītes pamatskola (un pedagoģiskais kolektīvs, kā arī Kandavas novada pedagogi)

"Pozitīva, emocijām un zināšanām bagāta diena. Mums noderīga informācija bija par sadarbības dažādajiem modeļiem, par pozitīvo pieeju problēmu risināšanā, par sevis saudzēšanu. Ieguvām motivāciju darbam, apliecinājumu savai darbībai un savas pašapziņas celšanai personības veidošanā. Skolotāja darbs - tas ir paradumu kopums, tas ir maratons nevis sprints. Bērni kopē pieaugušos, tāpēc pedagogam pirmām kārtām ir jāmāk kontrolēt savas emocijas. Pedagogs ir arī piemērs bērna rīcībai. Savukārt ikdienas darbā vērtīgas ir iegūtās idejas un spēles, kuras varēsim izmantot.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Skaistkalnes vidusskolas

28.10.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Drošas skolas vides veidošana - skolotāju, skolas administrācijas un skolēnu tiesību un pienākumu praktiskie aspekti" (12 ak. st.)

Lolita Silakaktiņa, direktores vietniece audzināšanas darbā
Skaistkalnes vidusskola

"Lai arī cik gadus strādājam skolā, pedagoga darbs prasa jaunas pieejas problēmu risināšanā. Uzzinājām noteikumu un disciplīnas nozīmes plašāku apkopojumu, kas ir svarīgi bērna attīstībai. Vērtīgi ir lektores vārdi, ka "disciplīnas otrais vārds ir vērtība un sistēma". Noteikumi ir jebkuras cilvēka esības pamatā un tie jāievēro. Dzīvē noteikumi ir ļoti vajadzīgi - tie palīdz sakārtot cilvēku savstarpējās attiecības. Apzinājām, ka skolotājs skolā ir galvenais un arī skolotājam ir jāspēj kontrolēt savas emocijas, domas, darbs, lai būtu piemērs bērnam un radītu drošu vidi.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Bauskas sākumskolas

27.10.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Drošas skolas vides veidošana - skolotāju, skolas administrācijas un skolēnu tiesību un pienākunmu praktiskie aspekti" (12 ak. st.)

Malda Ignatjeva, direktora vietniece metodiskajā jomā
Bauskas sākumskola (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Kolektīvam radās pilnvērtīgāka izpratne par skolēnu emocijām un izjūtām, kas vada viņa rīcību. Bērnu ir jāsaprot un ir jāizrunā viņa uzvedības problēmas, tādējādi panākot savstarpēju sapratni un vienošanos. Tā ir disciplīna, kas palīdz bērnam un ļauj sevi attīstīt! Cieņa un gods pret sevi, pret citiem ir pamats visam un visā, jo otram mēs varam iedot tikai to, kas ir mūsos pašos. Secinājām, ka tikai tad, ja es būšu droša, manī būs drošības izjūta, un šo drošības izjūtu es spēšu rādīt, sniegt saviem skolēniem.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Kārsavas novada pašvaldības

27.08.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Kā rīkoties, kad bērns ir nepaklausīgs un agresīvs?" (12 ak. st.)

Inta Laganovska - Vesere, izglītības metodiķe
Kārsavas novada pašvaldības Izglītības nodaļa (un novada pedagogi)

"Bērns ir ļoti smalks "instruments" un jābūt labam "meistaram", lai šis instruments "skanētu". Šajā dienā izjutām, ka katra diena jādzīvo ar pozitīvām domām un emocijām, jāmēģina bērnu izprast un saskatīt viņā pozitīvo. Vērtīgas praktiskās darbošanās un vingrinājumi, piemēram, rotaļas, pauzes, izkustēšanās brīži, ko varēsim izmantot savā praksē. Arī daudz vērtīgi piemēri, ko pedagogi varēs izmantot darbā konkrētās situācijās ar agresīviem bērniem.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Ludzas novada pašvaldības

25.08.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Kā rīkoties, kad bērns ir nepaklausīgs un agresīvs?" (12 ak. st.)

Jolanta Strogonova izglītības metodiķe
Ludzas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde (un novada pedagogi)

"Ieguvām daudz jaunu, sev noderīgu, piemēram, mēs visi esam profesionāļi, katrs cilvēks ir individualitāte, vērtīgo emociju lomu skolas darbā un attieksmes nozīmi. Daudz darba katram ir jāiegulda sevī, lai pilnveidotos. Lai kaut ko pieprasītu no saviem audzēkņiem, mums pašiem ir jāizprot situācija, kā profesionāļiem. Cik liela nozīme gan ir attieksmei pedagoga un audzēkņa attiecībās!

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no SKII "Naukšēni"

22.08.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Kā rīkoties, kad bērns ir nepaklausīgs un agresivs?" (12 ak. st.)

Didzis Čākurs, direktors
Sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni" (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Aptveroša, strukturēta, saturā bagāta prezentācija, daudzveidīgas darba metodes, plašs izdales materiālu apjoms. Pedagogi guva personīgajai pieredzei vērtīgas atziņas. Gūti jauni skatpunkti un risinājumi. Daudz pozitīvas emocijas un stimuls savā darbā ieviest jaunas metodes. Ar praktiskiem piemēriem izjutām, cik runas veids, intonācija ir svarīga saskarsmē ar bērnu, arī ar ģimenes locekļiem. Pozitīvs noslēgums ar plaukstas zīmēšanu.

Lasīt tālāk ...

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv