logotype
  • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
  • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
  • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Lejasciema vidusskolas

20.08.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Skolotāja darbs ar bērniem, kam ir speciālas vajadzības, mācīšanās traucējumi" (36 ak. st.)

Ineta Maltavniece, mācību pārzine
Lejasciema vidusskola (un Gulbenes novada pedagogi)

"Pasniedzēja prot rast risinājumu un atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Teorētiskais tika saistīts ar praktisko, minēti piemēri, iesaistot auditorijui diskusijās un daloties pieredzē. Gūtas daudz praktiskas skolā izmantojamas idejas un praktiski izmantojami materiāli. Darbs ar bērniem, kam ir mācīšanās traucējumi nebūt nav viegls, tomēr ar dažādu metožu palīdzību, materiāliem, to var padarīt interesantu.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Sikšņu pamatskolas

12.08.2014.
Pedagogu tālākizlgītības A moduļa programma "Praktiski vingrinājumi skolēnu izziņas procesu attīstībai mācību stundās" (12 ak. st.)

Sandra Malakauska, direktore
Sikšņu pamatskola (un pedagoģiskais kolektīvs, kā arī Rucavas novada pedagogi)

"Brīnišķīga pavadīta diena, gūtas pozitīvas emocijas un labas idejas turpmākajam darbam! Par īpaši vērtīgu pedagogi atzina iegūtos praktiskos vingrinājumus darbam ar skolēniem. Visi dalībnieki tika iesaistīti kursa procesā un arī praktiskajā darbībā. Apzinājām, ka vienkāršas lietas var būt ļoti veiksmīgi pielietojamas mācību procesa bagātināšanai. Jo īpaši mazajiem sākumskolas bērniem vērtīgāks par teoriju ir tauste, oža, redze, dzirde.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Alūksnes novada pašvaldības

04.06.2014.
Pedagogu tālākizglītības A noduļa programma "Emocionālā inteliģence un stresu vadības pamati skolotāja darbā" (12 ak. st.)

Baiba Lietapure, izglītības metodiķe skolu metodiskā darba un tālākizglītības jautājumos
Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde (un novada pedagogi)

"Pasniedzēja apmācībā pielietoja interesantus un iedvesmojošus vingrojumus. Patika dažādie piemēri. Strādājot ar sevi iegūtas jaunas idejas. Tika pasniegtas daudz jaunas informācijas, kura pedagogiem noderēs turpmākajā darbā skolā. Pedagogi ar prieku izbaudīja pasniedzējas runu, valodu un šodien kopā paveikto. Prezentācija bija atbilstoša un darba metodes - radošas.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Rušonas pamatskolas

29.04.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Skolotāja darbs ar skolēnu disciplīnas pārkāpumiem" (12 ak. st.)

Janīna Selegoviča, direktore
Rušonas pamatskola (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Augsts profesionālisms. Lektore spēja par daudzām lietām ieinteresēt un diena ar daudz praktiskām darbībām paskrēja nemanot. Apmācība pedagogiem deva jaunus impulsus un vielu pārdomām. Aizdomājamies par to, cik svarīgi ir pievērst uzmanību izteiktajām frāzēm. Cik svarīgi ir mēģināt otrā ieraudzīt to labāko, veiksmīgāko un pirms teikt vienu sliktu lietu, pateikt trīs labas. Cildināšana ir labākais paņēmiens skolēna motivēšanā. Jo pozitīvisms un darbs ar sevi visa pamatā.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no BJC Rīgas Skolēnu pils

01.04.2014.
Lektore Kristīne Beinaroviča (komunikācijas, stila un etiķetes eksperte, starptautiski sertificēts profesionāls koučs)
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Skolotāja vizuālā tēla nozīme un psiholoģiskā ietekme" (12 ak. st.)

Marina Lučko, metodiķe un skolotāja
Bērnu un jauniešu centra Rīgas Skolēnu pils (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Lektorei ļoti labi ieturēts stils un attiecīgi manieres, balss tonis. Par lektori rodas elegants iespaids, ko rada runātā sabalansētība ar redzamo tēlu. Pārdomāts pasniegšanas veids, raits tēmas izklāsts, kas vērsts uz auditoriju. Tika akcentēts un atsvaidzināts tēmas aktuālākais, norādīti soļi sevis pilnveidei, arī iespēju daudzveidība sava vizuālā tēla uzlabošanai. Mums vērtīgi bija dzirdēt par krāsām, to nozīmi un iedarbību uz bērniem. Ļoti vērtīgs bija tests par krāsu deficītu.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Jelgavas novada Izglītības pārvaldes

28.03.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Kā rīkoties, kad bērns ir nepaklausīgs un agresīvs?" (12 ak. st.)

Ginta Avotiņa, vadītāja
Jelgavas novada Izglītības pārvalde (un novada pedagogi)

"Šīsdienas saturs bija ļoti vērtīgs un diena bija pilna ar praktiskām situāciju analīzēm. Labi uztverami un saprotami sagatavots prezentācijas materiāls, kuru izmantot arī ikdienā mācību darbā un audzināšanas procesā. Pasniedzēja konkrēti, precīzi skaidroja ar interesantiem piemēriem, iesaistot diskusijā arī auditoriju. Bija daudz piemēru no prakses, kas ļāva labāk izprast apgūstamo tēmu. Aizdomājāmies par to, ka, ja gribam radīt nedrošu situāciju, nedodam informāciju!

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Inčukalna pamatskolas

28.03.2014.
Lektore Kristīne Beinaroviča (komunikācijas, stila un etiķetes eksperte, starptautiski sertificēts profesionāls koučs)
Nodarbība skolēniem un skolēnu vecākiem "Apģērbs un sava stila veidošana skolā"

Agnese Kalniņa, direktores vietniece audzināšanas darbā
Inčukalna pamatskola

"Lektore zinoša, korekta, ar teicamu stāju un tēlu atbilstoši tēmas nosaukumam. Prezentācija laba, ar saturīgiem komentāriem un praktiskiem demonstrējumiem. Izvērtās saturīga diskusija ar klātesošajiem skolēnu vecākiem. Jautājumu un atbilžu dialogi. Saņēmām atbildes un apstiprinājumus par vērtībām, etiķeti un stila veidošanu. Vecākiem un skolotājiem tā bija zināšanu atsvaidzināšana, skolēniem jauna informācija. Piemēram, par cepurēm un saulesbrillēm telpās skolā, kas ir viņu darba vieta. 

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Rēzeknes novada pašvaldības

21.03.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Emocionālā inteliģence un stresu vadības pamati skolotāja darbā" (12 ak. st.)

Elita Opincāne, izglītības darba speciāliste
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde (un novada pedagogi)

"Mūsdienu skolas dzīvei aktuāla programma. Daudzveidīgas darba metodes ar dažādiem interesantiem piemēriem, situāciju izskaidrošanu un izspēlēšanu. Zināšanas pedagogiem noderīgas ar to, ka ikdienā palīdzēs prasmīgāk rīkoties un veiksmīgāk izteikties. Guvām praktiskus ieteikumus, frāzes, ko kādā situācijā atbildēt, piemēram, skolēniem. Vērtīgi ieteikumi, kā veidot savu personisko attieksmi dažādās dzīves situācijās. Guvām atbildes uz jautājumiem, kā pareizi samīļot bērnu un, kādai jābūt robežai.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Madonas Valsts ģimnāzijas

21.03.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Praktiski vingrinājumi skolēnu izziņas procesu attīstībai mācību stundās" (12 ak. st.)

Kristīne Lukaševica, metodiķe
Madonas Valsts ģimnāzija (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Pozitīvi pavadīts laiks - iegūta gan teorētiskā informācija, gan praktiski vingrinājumi. Pozitīvas emocijas, pārliecinošs stāstījums un mūsdienīga valoda. Dažādi piemēri no ikdienas darba. Pieredzes bagāta pasniedzēja! Gūtās zināšanas noderēs darbā pamatskolā un vidusskolā, vasarā - strādājot nometnēs. Pedagogi guva apziņi, ka stundās daudz jārunā ar skolēniem, caur dažādām metodēm jāizzina viņu iekšējā pasaule.

 

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Kuldīgas pamatskolas

17.03.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Skolotāja darbs ar skolēnu disciplīnas pārkāpumiem" (12 ak. st.)

Vladimirs Osmanovs, direktora vietnieks
Kuldīgas pamatskola (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Ļoti vērtīga programma mūsu kolektīvam. Spilgti un interesanti piemēri no dzīves un pieredzes. Guvām atbildes uz tādiem jautājumiem kā "Kā novērst disciplīnas pārkāpumus?", "Kā uzlabot darbu klasē?", "Kā skolēnus motivēt darbam?". Vērtīgas zināšanas par individuālo pieeju un metodēm, arī par motivēšanu un plānošanu. Guvām praktiskus paņēmienus disciplīnas uzturēšanai un apziņu, ka vairāk jāuzsver skolēna paša atbildība par rezultātu.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Rēzeknes novada pašvaldības

04.02.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Mūsdienu radītie izaicinājumi un risinājumi bērnu un pusaudžu audzināšanā" (12 ak. st.)

Elita Opincāne, izglītības darba speciāliste
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde (un novada pedagogi)

"Apmācība bija ļoti vērtīga! Pieredzes bagāta lektore, kura sniedza daudz piemēru no dzīves par ikdienišķām situācijām, kas ļāva vieglāk izprast bērnu un pieaugušo reakcijas un darbības sarežģītos gadījumos. Darbs noritēja ļoti spraigi un lektore interesanti pasniedza materiālu, teorētisko vielu papildinot ar veiksmīgiem piemēriem no skolas ikdienas. Dalībnieki ar lielu interesi piedalījās seminārā. Bija patīkami klausīties un pozitīvajā gaisotnē arī laiks paskrēja nemanot.

Lasīt tālāk ...

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv